Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES 
Aan de woorden die in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven wordt de hiernavolgende betekenis toegekend:
HNL: Huren.nl BV gevestigd aan de Europalaan 100, 3526KS te Utrecht, geregistreerd bij de KvK onder nummer: 56571372.
Verhuurder: rechtspersoon of natuurlijke persoon voor zover handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf actief in de verhuurbranche die een overeenkomst aangaat met HNL waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Een Verhuurder kan in de uitoefening van zijn bedrijf ‘direct’ actief zijn door middel van het ‘direct’ met de eindafnemer afsluiten van een huurovereenkomst. Verhuurder kan ook ‘indirect’ actief zijn door te fungeren als tussenpersoon bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen de eindgebruiker en een derde verhuurbedrijf. In geval van een samengestelde huurtransactie kan een Verhuurder zowel ‘direct’ als ‘indirect’ actief zijn. 
Wederpartij : rechtspersoon of natuurlijke persoon voor zover handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met HNL waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Iedere Verhuurder is een Wederpartij. Niet iedere Wederpartij is een Verhuurder.
Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die – al dan niet handelend namens een werkgever of in de uitoefening van een beroep of bedrijf – de Consumentenwebsite bezoekt.
Consumentenwebsite: alle webpagina’s van HNL op https://huren.nl die openbaar toegankelijk zijn.
Verhuurdersdeel: alle webpagina’s van HNL op https://huren.nl (resp. https://vergelijk.huren.nl) die toegankelijk zijn voor Verhuurder nadat deze is ingelogd met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
Verhuurderswebsite: alle webpagina’s op alle websites die Verhuurder in beheer heeft.
Website: het geheel van de Consumentenwebsite en Verhuurderswebsite.
Platform: alle websites van HNL waaronder ook begrepen de Website en (delen van) websites van derden met wie HNL een overeenkomst heeft ter zake van de invulling van (dat deel van) die websites. Op grond van de enkele overeenkomst tussen HNL en een Verhuurder ter zake van de Widget, maakt Verhuurderswebsite geen deel uit van het Platform.
Product: datgene wat generiek kan voorzien in de behoefte om tijdelijk ter beschikking te hebben, waarvan de verschillende uitvoeringen resp. varianten in de software van HNL verder zijn ingedeeld in eigenschappen (zgn. ‘properties’) die ingedeeld kunnen worden in eigenschapscategorieën en eigenschapssubcategorieën (zgn. ‘propertytypes’ en ‘propertysubtypes’), zoals bijvoorbeeld merk, afmetingen, inhoud en vermogen.
Artikel: een specifieke uitvoering van een tastbaar, stoffelijk Product, bij Verhuurder beschikbaar om te huren.
Dienst: iedere specifieke uitvoering van een Product, niet zijnde een Artikel, bij Verhuurder beschikbaar om te huren.
Productinformatie: alle gegevens en informatie afkomstig van (de website van) Verhuurder over een Artikel of Dienst in de ruimste zin van het woord. Onder Productinformatie wordt ook – maar niet uitsluitend – begrepen: prijzen, foto’s, video’s, Deeplinks, beschikbaarheid en andere voorwaarden.
Deeplink: URL adres van een webpagina op de website van Verhuurder waarop een Artikel of Dienst het meest specifiek wordt omschreven en/of te huur aangeboden.
Offerteaanvraag: een op het Platform door de Bezoeker ingevuld webformulier, waarop de Bezoeker een specifieke huurbehoefte omschrijft, ingevuld met het doel om verschillende productaanbiedingen en prijsopgaven te ontvangen van Verhuurders.
Profielpagina: Een webpagina waarop contactgegevens, beoordelingen, logo en openingstijden van de verhuurder vermeld staan. 
Reservering: de situatie waarin een Bezoeker een concreet aanbod accepteert tegen een bepaalde prijs. De Bezoeker bindt zich met een Reservering jegens een wederpartij, in de regel Verhuurder.
Review: een beoordeling door een Bezoeker van een verhuurbedrijf op basis van de ervaring die die Bezoeker heeft met dat verhuurbedrijf. Een Review heeft kwantitatieve elementen (waardering in de vorm van een cijfer), kwalitatieve elementen (tekstuele toelichting) en mogelijk visuele elementen (foto’s en filmpjes). Deze elementen kunnen op de Consumentenwebsite worden gepubliceerd. De kwantitatieve elementen kunnen tevens statistisch worden bewerkt en gepubliceerd op websites van derden (waaronder die van Verhuurders via een Widget).
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
Widget: software ontwikkeld door HNL bedoeld om te plaatsen op Verhuurderswebsite met als doel bezoekers van Verhuurderswebsite te attenderen op (a) de kwantitatieve waardering van Verhuurder door Bezoekers en (b) de aanwezigheid van Reviews ter zake van Verhuurder op de Consumentenwebsite.
 
2. OMSCHRIJVING VAN DE DIENSTVERLENING 
2.1 HNL promoot op haar website het huren als voordelig en milieuvriendelijk alternatief voor kopen. Dit doet HNL doordat zij:
A. zich inspant om de huurmarkt voor consumenten inzichtelijker te maken door Bezoekers te helpen bij het vinden van het juiste te huren product, voor de juiste gelegenheid, bij de juiste Verhuurder, op de juiste locatie, mede op basis van Reviews.
B. op de Consumentenwebsite informatie publiceert over Producten, hun aard, eigenschappen, alsmede Verhuurders en Reviews.
C. de identiteit van Verhuurder van Artikelen en Diensten publiceert, tezamen met aanklikbare tekst en/of icoontjes die Bezoekers in staat stellen via achterliggende Deeplinks gerichte webpagina’s op Verhuurderswebsite te bezoeken.
2.2 HNL tracht voor Bezoekers zo relevant mogelijk te zijn. Doordat Bezoekers via Deeplinks worden verwezen naar precies de juiste webpagina, is de relevantie maximaal. Hierdoor is ook de kans op conversie naar een huurtransactie bij Verhuurder maximaal.
2.3 HNL verwerkt en publiceert Productinformatie over de Artikelen en Diensten, welke zij (a) op eigen initiatief of op verzoek van de Verhuurder kan hebben verzameld op de Verhuurderswebsite of (b) heeft ontvangen van Verhuurder via functionaliteit in het Verhuurdersdeel.
2.4 HNL wijst de Productinformatie van een Artikel resp. Dienst toe aan een Product en (eventueel) –(sub)categorie en –type. Deze toewijzing bepaalt hoe de Artikelen en Diensten worden ingedeeld op de Consumentenwebsite.
2.5 Als op de Consumentenwebsite Verhuurder wordt vermeld als aanbieder van een Product, kunnen tevens Deeplinks en (delen van) Reviews onder de aandacht worden gebracht. Ook kan de Bezoeker de mogelijkheid tot het doen van een Offerteaanvraag of een Reservering worden geboden.
 
3. VERPLICHTINGEN HNL 
3.1 In de uitvoering van haar dienstverlening is HNL gehouden tot het betrachten van zorgvuldigheid zo groot als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, waarbij geldt dat HNL vrij is in de wijze waarop zij haar dienstverlening verleent en HNL te allen tijde onbeperkt gerechtigd is om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.
3.2 HNL zal zich inspannen teneinde misbruik van de Website te voorkomen. Van misbruik in dit verband is sprake als Bezoekers al dan niet onder valse voorwendselen het Platform oneigenlijk gebruiken om Verhuurders te bevoordelen of benadelen in de ruimste zin van het woord.
3.3 HNL spant zich in om voor Bezoekers een zo relevant mogelijke gebruikerservaring te creëren binnen de kaders van de afspraken die zij maakt met Verhuurders. 
3.4 HNL spant zich in om via Deeplinks Bezoekers naar Verhuurderswebsite te verwijzen. Ook spant HNL zich in om via Offerteaanvragen en formulieren voor het doen van Reserveringen het aanbod van Verhuurders bij Bezoekers onder de aandacht te brengen. HNL is vrij te kiezen op welke wijze zij het aanbod van Verhuurders onder de aandacht brengt bij Bezoekers.
3.5 HNL spant zich in voor een continue en correcte werking van de Website. Indien het voor onderhoud of uitbreiding wenselijk is de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken, zal HNL trachten deze beperkingen op tijdstippen te doen dat Bezoekers en Verhuurder hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.
 
4. VERPLICHTINGEN VERHUURDER 
4.1 Verhuurder beperkt HNL niet in haar toegang tot de openbare webpagina’s op de Verhuurderswebsite, zodat de indexeersoftware van HNL op ieder moment Profiel- en Productinformatie kan verzamelen.
4.2 Indien Verhuurder gebruik maak van de mogelijkheid om zelf zijn Profiel- en Productinformatie door te geven met behulp van de functionaliteit hiertoe aangeboden in het Verhuurdersdeel, zal Verhuurder te allen tijde de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen (a) bij het leggen van koppelingen tussen zijn Artikelen resp. Diensten en de door HNL gedefinieerde Producten en (b) steeds ervoor zorgen dat nadat Productinformatie op Verhuurderswebsite wordt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd de mutatie overeenkomstig en onverwijld wordt doorgegeven in het Verhuurdersdeel. Deze bepaling ziet ook op wijzigingen in beschikbaarheid als gevolg van reguliere verkoopactiviteiten.
4.3 Verhuurder zal steeds handelen conform de instructie van HNL bij het leggen van koppelingen als bedoeld 4.2 welke instructie (a) separaat aan Verhuurder zal worden verstrekt, (b) mee-evolueert met de software van HNL en de wijze waarop HNL Producten indeelt en publiceert en (c) integraal deel uitmaakt van de overeenkomst tussen Verhuurder en HNL.
4.4 Opgaaf van Artikelen en Diensten aan HNL dient te allen tijde zo specifiek en gedetailleerd mogelijk plaats te vinden, waarbij verschillende Artikelen resp. Diensten zoveel mogelijk eigen Deeplinks krijgen toegekend, welke Deeplinks zoveel mogelijk uniek zijn en specifiek voor de betreffende variant van het Artikel of de Dienst.
4.7. Verhuurder discrimineert niet ten nadele van HNL tussen haar directe en indirecte distributiekanalen, hetgeen inhoudt dat (a) Verhuurder ervoor zorg draagt dat Bezoekers en HNL alle Artikelen en Diensten krijgen aangeboden die Verhuurder in enig ander distributiekanaal ook aanbiedt en (b) Bezoekers resp. HNL niet benadeeld wordt ten opzichte van enig ander direct of indirect distributiekanaal van Verhuurder ter zake van (advies)prijzen, kortingen, beschikbaarheid, borg, schaderegelingen, vestigingen, logistieke mogelijkheden (terzake afhalen, bezorgen en retourneren) en andere voorwaarden. Verhuurder draagt ervoor zorg dat op Verhuurderswebsite dezelfde (advies)prijzen, kortingen, beschikbaarheid, borg, schaderegelingen, vestigingen, logistieke mogelijkheden (terzake afhalen, bezorgen en retourneren) en andere voorwaarden worden gehanteerd als die aan Bezoekers resp. HNL ter beschikking worden gesteld.
In de context van dit artikel geldt als indirect distributiekanaal mede ieder andere website of partner die Producten van Verhuurder aanbiedt of anderszins promoot. Verhuurder is jegens HNL verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle uitingen aangaande haar Producten op dergelijke websites, net zoals zij dat is voor uitingen aangaande haar Producten op haar eigen website.
4.6 Alle content (inclusief maar niet beperkt tot ratings en Reviews) die door Bezoekers aan HNL ter beschikking wordt gesteld over Verhuurder komt exclusief toe aan HNL. Het is Verhuurder niet toegestaan content in het algemeen en Reviews in het bijzonder van de Consumentenwebsite te kopiëren en zelf te publiceren, ook niet als het onderwerp van de betreffende content Verhuurder zelf betreft. Indien Verhuurder wenst om de Widget en/of Reviews op Verhuurderswebsite te publiceren, zal Verhuurder steeds alle aanwijzingen van HNL ter zake opvolgen. HNL behoudt zich het recht voor deze aanwijzingen te vervatten in een separaat te sluiten overeenkomst. Indien Verhuurder deze overeenkomst niet aanvaardt, zal zij de gekopieerde content in het algemeen en gekopieerde Reviews in het bijzonder van de Verhuurderswebsite verwijderen en verwijderd houden.
4.7 Verhuurder zal, indien hij personen aanzet tot het doen van een Review, dit op neutrale wijze doen zonder invloed uit te oefenen op de inhoudelijke aspecten van de Review anders dan door het leveren van een goede prestatie in de overeenkomst als bedoeld in 3.4. Verhuurder zal verder (a) nalaten zelf Reviews te (laten) plaatsen onder valse voorwendselen, (b) nalaten personen aan te zetten tot het plaatsen van positieve Reviews over hemzelf, (c) nalaten personen aan te zetten tot het plaatsen van negatieve Reviews over derden.
4.8 Op eerste verzoek van HNL wijst Verhuurder in zijn organisatie een beheerder aan die voor HNL aanspreekpunt is voor alle aspecten van de samenwerking met HNL (hierna verder de “Beheerder”). De Beheerder heeft de exclusieve beschikking en verantwoordelijkheid over de gebruikersnaam en het wachtwoord die toegang verschaffen tot het Verhuurdersdeel. Deze gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Verhuurder staat ervoor in dat de gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde uitsluitend bekend zijn bij de Beheerder. Indien Verhuurder de rol van Beheerder aan een andere persoon binnen zijn organisatie toekent, zal Verhuurder HNL hiervan onmiddellijk in kennis stellen onder opgaaf van de gebruikersnaam van de oude en de nieuwe Beheerder. De nieuwe Beheerder stelt daarna een door hemzelf gekozen wachtwoord in dat slechts bij de Beheerder bekend blijft.
 
5 BEËINDIGING ABONNEMENT
5.1 De activatie van het abonnement van de Verhuurder wordt automatisch verlengd en gelden voor de periode zoals overeengekomen en aangegeven op de gestuurde factuur. 
5.2 De Verhuurder dient minimaal 1 maand van te voren op te zeggen.Tussentijdse beëindigingen dienen schriftelijk (via mail) te worden ingediend bij HNL. Tussentijdse opzeggingen (voor einde bepaalde periode) zijn mogelijk, maar geven geen recht op teruggave van het lopende abonnement.
5.3 HNL is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden de Profielinformatie van Verhuuder te verwijderen, aanvullende eisen te stellen voor het gebruik maken van de dienstverlening of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
5.4 De Verhuurder kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door HNL in verband met de beëindiging van het abonnement door HNL. De Verhuurder doet afstand van enig recht op schadevergoeding. 
 
6. PRIJZEN EN BETALING AANGEKLIKTE DEEPLINKS (CPC)
6.1 Leveringen en vergoedingen worden door online activatie van een dagbudget overeengekomen. De Voorwaarden zijn op de activatie altijd onverkort van toepassing, tenzij de toepasselijkheid uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
6.2 HNL is gerechtigd om haar prijzen en tarieven twee maal per jaar aan te passen.
6.3 Onverminderd 7.1 staan prijzen voor zo ver die in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk worden aangeduid als ‘special deal’ voor een bepaalde periode vast voor de duur die periode.
6.4 Onverminderd 7.1 en 7.2 geldt dat prijswijzigingen minimaal 14 kalenderdagen voordat zij ingaan schriftelijk aan Wederpartij worden gecommuniceerd, tenzij Wederpartij een Verhuurder is met toegang tot het Verhuurdersdeel. Verhuurders krijgen wijzigingen in prijzen en tarieven gecommuniceerd via het Verhuurdersdeel. 
6.5 Tussen HNL en Wederpartij overeengekomen prijzen zijn altijd te vermeerderen met BTW.
6.6 Facturering geschiedt een of twee maal per kalendermaand achteraf met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.7 Indien een vergoeding per aangeklikte Deeplink is overeengekomen geldt, dat per Bezoeker per Deeplink naar een specifiek Artikel (resp. Dienst) maximaal één maal per 15 minuten de vergoeding verschuldigd is. Ter voorkoming van misverstanden: indien meer Artikelen (of Diensten) van dezelfde Deeplink gebruik maken, kan per 15 minuten voor ieder Artikel (resp. Dienst) maximaal één click verschuldigd kan zijn. In een dergelijke situatie kunnen per 15 minuten meer dan één (namelijk voor iedere Artikel één en voor iedere Dienst één) aangeklikte Deeplinks gefactureerd worden.
6.8 Indien tussen HNL en Verhuurder een vergoeding per aangeklikte Deeplink is overeengekomen geldt, dat de vergoeding verschuldigd en te factureren is ongeacht of de Bezoeker een transactie sluit met de Verhuurder, tenzij tussen HNL en Verhuurder schriftelijk anders overeengekomen.
Indien tussen HNL en Verhuurder een vergoeding per Offerteaanvraag is overeengekomen is de vergoeding verschuldigd en te factureren op het moment dat de Offerteaanvraag aan Verhuurder ter beschikking is gesteld, ongeacht of de Offerteaanvraag uiteindelijk zal leiden tot een transactie, tenzij tussen HNL en Verhuurder schriftelijk anders overeengekomen. 
Indien tussen HNL en Verhuurder een vergoeding per Reservering is overeengekomen is de vergoeding verschuldigd en te factureren op het moment dat de Reservering door Verhuurder is ontvangen, ongeacht of de transactie uiteindelijk doorgang vindt en ongeacht of de Bezoeker de overeengekomen huurprijs betaalt, tenzij tussen HNL en Verhuurder schriftelijk anders overeengekomen.
6.9 Voor het meten van leveringen alsmede factureerbare en niet-factureerbare aantallen is de administratie van HNL leidend en maatgevend, tenzij Wederpartij aannemelijk maakt dat er een fout in de administratie van HNL aanwezig is. Wederpartij wordt geacht een dergelijke fout aannemelijk te hebben gemaakt, indien Wederpartij cijfers van een onafhankelijk administratief systeem van een derde kan overleggen die duidelijk wijzen op een aanzienlijke onregelmatigheid. Omdat HNL en Wederpartij onderkennen dat verschillen tussen meetsystemen kunnen voorkomen zonder dat een van de meetsystemen structureel onjuist functioneert, geldt dat verschillen die structureel maandelijks voorkomen en steeds niet meer dan 10% in dezelfde richting afwijken geacht worden niet ‘aanzienlijk’ als bedoeld in de vorige volzin te zijn en geen aanleiding geven voor aanpassing van door HNL gefactureerde bedragen.
 
7. FACTURATIE EN RECLAMATIES 
7.1 Indien betaling door Wederpartij na het verlopen van een overeengekomen betalingstermijn niet volledig is ontvangen, is HNL gerechtigd tot het berekenen van EUR 10,- administratiekosten voor iedere herinnering en EUR 10,- administratiekosten voor iedere aanmaning die zij verstuurt voordat volledige betaling is ontvangen. Op de herinnering en de aanmaning zal HNL een betaaltermijn hanteren van 5 werkdagen.
7.2 Indien na het sturen van de betalingsherinnering en –aanmaning zoals bedoeld in het vorige lid volledige betaling uitblijft, is Wederpartij in verzuim zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling vereist is. Indien sprake is van verzuim, dan is Wederpartij te rekenen vanaf het moment dat de eerste overeengekomen betalingstermijn verliep (a) bovenop de hoofdsom vermeerderd met administratiekosten als bedoeld in vorige lid ook invorderingskosten verschuldigd van 10% van de openstaande hoofdsom (b) de wettelijke rente voor handelstransacties vermeerderd met drie procentpunten verschuldigd over de openstaande hoofdsom vermeerderd met administratiekosten en invorderingskosten.
7.3 Gedane betalingen worden gedaan eerst ter voldoening van rente, dan van invorderingskosten, dan van administratiekosten en tenslotte ter voldoening van de openstaande hoofdsom.
7.4 Bezwaren zoals betwisting van facturen en klachten over levering die aan facturen ten grondslag liggen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gemaakt tot uiterlijk 21 kalenderdagen na de datum vermeld op de factuur ter zake van het geleverde, bij gebreke waarvan alle rechten tot reclamatie vervallen. Ter vaststelling van de datum van bezwaar geldt bij email en fax de datum van ontvangst en bij normale post de datum van het poststempel.
7.5 Een bezwaar of betwisting bevrijdt Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.
7.6 Wederpartij is slechts dan gerechtigd tot het verrekening van verschuldigde bedragen, indien er tussen Wederpartij en HNL schriftelijk overeenstemming is bereikt over de verschuldigdheid van de vordering waarmee Wederpartij wenst te verrekenen.
7.7 Indien HNL twijfel heeft over de tijdige betaling van toekomstige facturen of het periodiek te factureren bedrag heeft eens meer dan drie maal op rij meer bedragen dan EUR 1.000,-, kan zij als voorwaarde voor de continuering van leveringen zekerheden zoals een incassomachtiging, bankgarantie of vooruitbetaling vorderen, zulks uitsluitend ter beoordeling van HNL. Het niet stellen van dergelijke gevraagde zekerheden, kan leiden tot het opschorten van leveringen door HNL of het beëindigen van de overeenkomst door HNL met Wederpartij.
 
8. LEVERING, OVERMACHT EN ONTOEREKENBARE TEKORTKOMING 
8.1 Indien HNL met Wederpartij een termijn is overeengekomen waarbinnen HNL zal leveren, dan geldt deze termijn als indicatief en niet als fataal. HNL is dan verplicht tot een redelijke inspanning om de levertermijn te halen. Bij overschrijding is HNL enkel op grond van het niet nakomen van de levertermijn niet in verzuim.
8.2 Indien HNL met Wederpartij bepaalde aantallen is overeengekomen die HNL zal leveren, dan is HNL verplicht tot een redelijke inspanning om de te leveren aantallen te halen. Bij te lage geleverde aantallen is HNL niet in verzuim. Zolang HNL de redelijke inspanningsverplichting in acht neemt, blijft zij gerechtigd leveringen te doen en overeenkomstig te factureren. Wederpartij is bij uitgestelde leveringen het proportionele deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, welke – indien geen kortere termijn van facturering is overeengekomen – uiterlijk factureerbaar is 30 kalenderdagen na levering van het geleverde gedeelte.
8.3 Iedere leveringsgarantie die HNL doet, heeft tussen HNL en Wederpartij te gelden als inspanningsverplichting.
8.4 Indien zich een situatie voordoet waarin HNL niet de overeengekomen aantallen levert, dan kan dit een Wederpartij nooit het recht geven om van HNL te verlangen dat zij de Website aanpast teneinde hogere aantallen te gaan leveren. Evenmin kan in genoemde situatie de betreffende Wederpartij van HNL verlangen dat HNL afziet van structurele of incidentele veranderingen aan de Website van welke aard dan ook. HNL is te allen tijde vrij het Platform naar eigen keuze in te richten. 
8.5 HNL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, alsmede indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HNL geen invloed kan uitoefenen, waardoor HNL niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. HNL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van een overeenkomst met Wederpartij verhindert, intreedt nadat HNL haar verbintenis had moeten nakomen. In geval van misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord als bedoeld in 4.8, kan geen beroep op overmacht worden gedaan.
8.6 Indien Wederpartij niet of niet volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst of de Voorwaarden voldoet, dan is HNL gerechtigd haar dienstverlening in het algemeen en al haar leveringen aan Wederpartij in het bijzonder op te schorten of de overeenkomst met Wederpartij te beëindigen zulks naar vrije keuze van HNL, waarna (a) alle door Wederpartij verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden en (b) Wederpartij geen directe of indirecte schade als gevolg van gemiste inkomsten, gemaakte kosten of anderszins kan vorderen.
 
9. INTELLECTUELE EIGENDOM EN EXCLUSIVITEIT 
9.1 HNL is gerechtigd tot publicatie op het Platform van alle Productinformatie, logo’s, en merk- en handelsnamen van Verhuurder.
9.2 Verhuurder garandeert dat hij gerechtigd is te beschikken over de intellectuele eigendommen als bedoeld in het vorige lid.
9.3 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door HNL al dan niet ten behoeve van Verhuurder ontwikkelde software berusten bij HNL. Verhuurder onthoudt zich van verveelvuldiging en openbaarmaking van de software (waaronder begrepen user-interface schermen en (bron)code). Verhuurder onthoudt zich van ieder gebruik van het uitgewerkte concept zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HNL.
9.4 Verhuurder (alsmede de natuurlijke personen die namens (bestuurders van) Wederpartij een overeenkomst met HNL hebben ondertekend) onthouden zich vanaf het moment dat de Voorwaarden tussen Verhuurder en HNL van toepassing zijn tot 36 kalendermaanden nadat de laatste overeenkomst tussen Verhuurder en HNL is geëindigd van het betrokken zijn (direct noch indirect) bij enig commercieel concept dat concurreert met de activiteiten van HNL zoals HNL die tijdens de duur van de overeenkomst tussen Verhuurder en HNL heeft bedreven.
 
10. AANSPRAKELIJKHEID 
10.1 HNL is niet aansprakelijk jegens Wederpartij voor directe noch indirecte schade die niet veroorzaakt is als gevolg van opzet, schuld en/of grove nalatigheid aan de zijde van HNL.
10.2 HNL is geen partij in overeenkomsten tussen Verhuurder en Bezoeker en Onverminderd 10.1 geldt dat, HNL niet aansprakelijk is jegens Wederpartij voor aanspraken die derden bij Wederpartij maken. In het bijzonder geldt deze bepaling voor claims van derden bij Verhuurders die direct of indirect voortvloeien uit (a) een incorrect functioneren van de Website, (b) fouten in de verwerking van Productinformatie en (c) transacties tussen een Bezoeker en een Verhuurder, waarbij in de context van dit artikel Bezoekers gelden als derden en de Verhuurder HNL vrijwaart voor alle aanspraken van derden ter zake van Deeplinks, Offerteaanvragen, Reserveringen en de uitvoering c.q. annulering van daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
10.3 Onverminderd 10.1 geldt dat, HNL niet aansprakelijk is jegens Verhuurder voor gederfde inkomsten en gemaakte kosten voor zover die direct of indirect voortvloeien uit (a) Reviews, (b) fouten op de Website, (c) fouten in de verzameling en verwerking van Productinformatie, (d) tijdelijke of permanente uitval van (delen van) de Website, (e) niet-nakoming door Verhuurder van 4.8, (f) de samenwerking in zijn algemeenheid en/of (g) het opschorten of beëindigen van overeenkomsten resp. leveringen, ongeacht op welke grond de opschorting of beëindiging geschiedde en ongeacht of de opschorting of beëindiging jegens Verhuurder rechtmatig of proportioneel was.
10.4 Verhuurder vrijwaart HNL voor aanspraken die derden bij HNL maken die direct of indirect voortvloeien uit de niet-nakoming door Verhuurder van 4.2, 4.3 en 4.4.
10.5 Wederpartij vrijwaart HNL voor aanspraken die derden bij HNL maken op grond van vermeende tekortkoming of enig vermeend handelen of nalaten door Wederpartij jegens de betreffende derden.
10.6 Onverminderd het bepaalde in 10.1, 10.2en 10.3 geldt, dat – indien HNL aansprakelijk is of wordt jegens Wederpartij – HNL maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat Wederpartij de laatste 12 maanden aan HNL verschuldigd is geweest, waarbij HNL gerechtigd is om het uit de aansprakelijkheid voortvloeiende verschuldigde bedrag te verrekenen met openstaande nota’s (ook indien de betaaltermijn op deze nota’s nog niet is verstreken) en toekomstige leveringen (voor zover die reeds in beperkte of onbeperkte hoeveelheid tegen een al vastgestelde prijs zijn overeengekomen).
 
11. OVERIGE BEPALINGEN 
11.1 Ongeacht de duur die in de overeenkomst is afgesproken, heeft HNL het recht om uiterlijk op de 31ste kalenderdag volgend op de dag nadat de overeenkomst door de laatste partij werd ondertekend, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder opgaaf van reden waarbij de Wederpartij bevrijd wordt van al haar verplichtingen tot betaling voor leveringen die tot aan het moment van beëindiging zijn gedaan.
11.2 HNL en Wederpartij zullen geen mededelingen aan derden doen omtrent hun (inhoud van de) overeenkomst, anders dan na voorafgaand overleg. Deze bepaling blijft van kracht tot 12 maanden na het einde van de overeenkomst.
11.3 Nadat alle overeenkomsten tussen HNL en Wederpartij zijn geëindigd blijven 9.4 en 11.2 van kracht totdat de termijnen genoemd in deze bepalingen zijn verlopen.
11.4 Algemene of andere voorwaarden van Wederpartij zijn niet van toepassing tenzij hun toepasselijkheid schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen met HNL en de betreffende set voorwaarden aantoonbaar aan HNL ter hand is gesteld.
11.5 Indien een Wederpartij handelt in strijd met geldende bepalingen en HNL maakt hiertegen geen bezwaar, dan kan het uitblijven van bezwaar nimmer worden opgevat als berusting van HNL in de niet-naleving van de bepalingen, noch als acceptatie van een nieuwe vorm van nakoming. HNL behoudt al haar rechten tenzij zij schriftelijk uitdrukkelijk aan Wederpartij verklaart geen aanspraak meer te zullen maken op bedoelde rechten.
11.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van HNL worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door HNL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
11.7 De Voorwaarden kunnen door HNL periodiek worden herzien. De Voorwaarden die op een overeenkomst van toepassing zijn, zijn steeds de Voorwaarden zoals die gepubliceerd stonden op de Consumentenwebsite op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst tussen HNL en Wederpartij. Als een bepaling in de Voorwaarden in strijd is met enige bepaling in een overeenkomst met Wederpartij, prevaleert de afwijkende bepaling in de overeenkomst.
11.8 Indien enige bepaling van de Voorwaarden of een overeenkomst ongeldig of onverbindend is, blijven de bepalingen voor het overige van kracht en zullen HNL en Wederpartij in goed overleg de ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een andere die zo nauw mogelijk aansluit op hetgeen met de ongeldige of onverbindende bepaling bedoeld werd.
11.9 Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om de verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de betekenis en interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden, beperken noch verruimen.
11.10 De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen of partijen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op het andere geslacht.
11.11 Op de relatie tussen HNL en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen beslist de rechtbank van Rotterdam. Partijen zullen ieder voor zich of gezamenlijk de mogelijkheid van mediation en arbitrage overwegen.
 
Versie 3